March 16, 2017

Kelis – Milkshake | Choreography by Kaelynn “KK” Harris

Kelis – Milkshake | Choreography by Kaelynn “KK” Harris KK shows us her creativity and […]